Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ’t Wolpunt en op alle met ’t Wolpunt aangegane overeenkomsten.
 • Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ’t Wolpunt ingestemd is.
 • Onder koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ’t Wolpunt in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • ’t Wolpunt behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland
 • Door het gebruik van de internetsite nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten die vermeld staan op de internetsite.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar telefonisch of per mail gemaakt.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per email of post is verzonden naar de door de koper opgegeven emailadres of hoofd adres
 • Koper en ’t Wolpunt komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding hiervan. De elektronische bestanden van ’t Wolpunt zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij al een vermoeden van bewijs.
 • Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of per mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. ’t Wolpunt garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Prijzen en verzendkosten

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 • Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
 • De koper is de prijs verschuldigd die ’t Wolpunt in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ’t Wolpunt worden gecorrigeerd.
 • Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 • Voor de kosten van verzending, gelden de gangbare tarieven van Post.nl.

Betaling

 • Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
 • In het geval door ’t Wolpunt een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor de rekening van de koper.
 • Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ’t Wolpunt al gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betaling-verplichtingen) heeft moeten maken.
 • In geval van niet tijdige betaling is ’t Wolpunt bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Levering en leveringstijd

 • Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ’t Wolpunt ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden (veelal zal het dezelfde dag verzonden worden). Wanneer een artikel niet op voorraad is zal het later kunnen worden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. ’t Wolpunt kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere schriftelijke wijze kenbaar maken. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn dan stellen we u op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen zullen dan zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen worden gecrediteerd.
 • Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per email of telefonisch worden gemeld.
 • Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 • Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en./of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Ruilen en herroepingsrecht

 • De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na levering van het product in kwestie. Van dit herroeping recht zijn uitgezonderd die:
  • Duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • Indien de consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt ’t Wolpunt zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
 • Indien de koper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

Eigendomsrecht

 • Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

Garantie en aansprakelijkheid

 • ’t Wolpunt garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 • Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie
 • ’t Wolpunt is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ’t Wolpunt. ’t Wolpunt is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 • Als ’t Wolpunt, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht waaronder reparaties die niet met overeenstemming van ’t Wolpunt of de fabrikant zijn verricht.
  • Indien niet de originele factuur kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
  • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 • De koper is gehouden ’t Wolpunt te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen ’t Wolpunt mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
 • De koper is verplicht het product aan ’t Wolpunt te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht ’t Wolpunt zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 • Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf al garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Overmacht

 • In geval van overmacht is ’t Wolpunt niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Intellectuele eigendom

 • De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ’t Wolpunt, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Persoonsgegevens

 • ’t Wolpunt zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. ’t Wolpunt neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Links

 • De site van ’t Wolpunt kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft ’t Wolpunt geen invloed en i daarvoor niet verantwoordelijk.

Uw rechten

 • U kunt altijd aan ’t Wolpunt vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een email sturen. Ook kunt u per email aan ’t Wolpunt vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die ’t Wolpunt zo spoedig mogelijk zal verwerken.